Chi phí vốn (Capex) và chi phí hoạt động (Opex) là 2 thuật ngữ bạn cần hiểu và nắm rõ sự khác biệt nếu bạn muốn điều hành doanh nghiệp của mình thành công.

Hầu hết các doanh nghiệp sẽ bắt gặp các thuật ngữ chi phí vốn và chi phí hoạt động. Liên quan đến chi phí kinh doanh của bạn. Cả hai đều đề cập đến số tiền được thanh toán từ công ty của bạn. Nhưng theo những cách hoàn toàn khác nhau.  Dưới đây là một số hướng dẫn về chi phí vốn (Capex) và chi phí hoạt động (Opex).

1. Capex – Chi phí vốn

a. Định nghĩa

Capex (Capital Expenditure) – Chi phí vốn là khoản tài trợ được các công ty sử dụng để đảm bảo tài sản vật chất. Hoặc nâng cấp tài sản lưu động. Capex thường có hai dạng:

 • Chi phí bảo trì. Trong đó công ty mua tài sản để kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của tài sản hiện có.
 • Chi phí mở rộng. Trong đó công ty mua tài sản mới với nỗ lực phát triển doanh nghiệp.

Các giao dịch mua trong danh mục chi tiêu vốn thường lớn về quy mô, giá cả hoặc cả hai. Chúng cũng sẽ tiếp tục được sử dụng trong nhiều tháng, nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ sau ngày mua. Điều này khiến chúng trở thành tài sản cố định. Chi phí vốn bao gồm cả tài sản mới và những cải tiến được thực hiện đối với tài sản hiện có đã mua trong quá khứ.

b. Danh mục chi phí vốn:

Ví dụ về chi phí vốn bao gồm:

– Cơ sở sản xuất và thiết bị.

– Cải tạo và mở rộng cơ sở vật chất hiện có.

– Nội thất và đồ đạc.

– Công cụ và phần cứng, bao gồm máy tính, trung tâm dữ liệu và thiết bị văn phòng.

– Phần mềm

– Đất đai

– Tài sản vô hình như giấy phép phần mềm, tài sản trí tuệ như bằng sáng chế, v.v.

Các loại và mức chi phí vốn mà một công ty có thể có phụ thuộc vào ngành công nghiệp đó. Một số ngành sử dụng nhiều vốn nhất có mức chi phí vốn cao nhất bao gồm khai thác và sản xuất dầu mỏ, viễn thông, sản xuất và tiện ích.

c. Capex trong kế toán

Điều quan trọng cần hiểu là tiền chi để sửa chữa hoặc bảo trì tài sản đang diễn ra được coi là CAPEX và phải được hạch toán trên báo cáo tài chính cho kỳ mà nó được chi tiêu. Chi phí vốn được ghi nhận là tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty (trong mục “Tài sản, Nhà máy và Thiết bị”), chứ không phải là chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản mua này cũng xuất hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty trong cột “Hoạt động đầu tư” để phản ánh số vốn đầu tư trả trước trong kỳ kế toán hiện tại.

Không giống như các khoản đầu tư khác như nghiên cứu & phát triển và tiếp thị, chi phí vốn không được coi là chi phí ngay lập tức. Công ty sẽ thu hồi chi phí của các giao dịch mua này theo thời gian. Giá trị và doanh thu sẽ được tạo ra do hiệu suất tăng lên, hiệu quả cao hơn và các lợi ích khác trong tương lai mà việc mua hàng tạo ra. Đồng thời, tài sản bị khấu hao, dàn trải tổng nguyên giá của tài sản trong thời gian sử dụng hữu ích của nó. Khi nó giảm giá, một tài sản vật chất sẽ mất một phần nhỏ giá trị của nó sau mỗi kỳ kế toán.

Chi phí vốn

Nguồn: Internet

2. Opex – Chi phí hoạt động

a. Định nghĩa

Opex (Operating Expenditure) –  Chi phí hoạt động là các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh thường xuyên. Chẳng hạn như chi phí quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu và phát triển và giá vốn hàng bán. Về mặt khái niệm, chi phí hoạt động dễ hiểu hơn vì chúng là một phần của hoạt động hàng ngày.

b. Danh mục chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động bao gồm  nhiều loại chi phí. Từ đồ dùng văn phòng, chi phí đi lại và phân phối đến phí cấp phép, tiện ích, bảo hiểm tài sản và thuế tài sản. Nếu thiết bị được thuê thay vì mua, nó thường được coi là chi phí hoạt động. Việc sửa chữa và bảo dưỡng các tài sản cố định hiện có như nhà máy và thiết bị cũng được coi là chi phí hoạt động. Trừ khi việc cải tiến sẽ làm tăng thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Các ví dụ phổ biến về chi phí hoạt động bao gồm:

– Bất kỳ khoản chi phí nào thuộc chi phí Bán hàng, Chung và Quản lý  bao gồm:

 • Lương của người quản lý
 • Lương và phí của nhân viên CNTT
 • Lương nhân viên Marketing, Kế toán, v.v.
 • Thuế tiền lương
 • Tiền thuê
 • Bảo hiểm
 • Quảng cáo
 • Chi phí đi lại
 • Điện thoại và Internet
 • Quảng cáo
 • Nguồn cung cấp bán hàng và tiếp thị

– Thuế tài sản

– Hoa hồng bán hàng

– Phí giải trí

– Khấu hao TSCĐ nằm ngoài khu vực sản xuất.

c. Opex trong kế toán

Tất cả các chi phí hoạt động được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty dưới dạng chi phí trong kỳ khi chúng phát sinh. Nói một cách đơn giản, chi phí vốn có xu hướng là các khoản đầu tư lớn vào hàng hóa. Chi phí vốn xuất hiện trên bảng cân đối kế toán và được khấu hao trong vòng đời của tài sản, thường là 3 năm, trong khi chi phí hoạt động được thể hiện trên tài khoản lãi lỗ và liên quan đến chi phí phát sinh trên cơ sở liên tục.

Chi phí vốn

Nguồn: Internet

3. Capex hay Opex?

Trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của mình, một công ty đôi khi có sự lựa chọn giữa việc phải chịu một khoản chi phí hoạt động hay một khoản chi phí vốn. Ví dụ: nếu một công ty cần thêm không gian lưu trữ để chứa dữ liệu của mình, thì công ty có thể đầu tư vào các thiết bị lưu trữ dữ liệu mới như một khoản chi phí vốn. Hoặc thuê không gian trong trung tâm dữ liệu như một khoản chi phí hoạt động.

Quyết định chọn Opex hay Capex như một cách ghi nhận chi phí nên dựa trên sự hiểu biết tốt về vai trò của chi phí trong công ty của bạn. Nhiều tổ chức bị hạn chế về số vốn đầu tư mà họ có thể tiếp cận. Vì vốn đầu tư bị hạn chế, doanh nghiệp thường muốn đầu tư vào các hoạt động tạo ra doanh thu. Đây là lý do tại sao nhiều tổ chức thích đi thuê hơn là mua. Họ không muốn ràng buộc vốn quý.

Bằng cách chủ động tiếp cận để quản lý cả chi tiêu vốn và chi tiêu hoạt động một cách hiệu quả, đầu tư vào các công cụ phần mềm phù hợp. Công ty của bạn sẽ có vị thế tốt để tận dụng tối đa số tiền của mình.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc quản lý, phân bố chi tiêu doanh nghiệp. Nếu bạn cần nguồn vốn để phát triển, hãy liên hệ cho chúng tôi.

>> Xem thêm: Các Bước Để Doanh Nghiệp Nhỏ Của Bạn Nhận Được Khoản Vay Vốn