Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

DragonLend.vn được duy trì và vận hành bởi Công ty TNHH Tư vấn Sóng Rồng (Công ty DragonLend). 

DragonLend có các biện pháp tại chỗ để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này mô tả cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi và áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của cá nhân thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và chúng tôi có quyền kiểm soát.

 

  1. Tổng quát

1.1. DragonLend có thể thu thập dữ liệu cho phép nhận dạng một cá nhân (dữ liệu cá nhân trực tuyến) liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin. Điều này bao gồm thông tin như tên, chi tiết liên lạc, địa chỉ và các chi tiết nhận dạng khác của các cá nhân truy cập hoặc sử dụng trang web này và các dịch vụ được cung cấp trên đó (Cổng thông tin điện tử).

  1. Thông tin được cung cấp cho DragonLend

2.1. Khi dữ liệu cá nhân được cung cấp theo yêu cầu của, theo hoặc liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin, bạn tuyên bố và bảo đảm với DragonLend rằng (i) cá nhân có liên quan đã được thông báo về các mục đích mà dữ liệu sẽ được thu thập, xử lý, sử dụng hoặc tiết lộ; và (ii) sự đồng ý của từng cá nhân đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân đó của DragonLend đã được thu thập và ủy quyền bởi cá nhân đó.

2.2. DragonLend phải được thông báo kịp thời khi nhận thấy sự thay đổi dòng tiền của cá nhân liên quan tới với việc thu thập, xử lý thông tin và sử dụng dịch vụ DragonLend và. Việc không thông báo những thông tin trọng yếu có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ mà DragonLend có thể cung cấp cho bạn.

2.3. Bất kỳ sự đồng ý nào liên quan đến dữ liệu cá nhân, phải tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành, tồn tại cái chết, mất khả năng, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán của bất kỳ cá nhân nào như vậy và chấm dứt hoặc hết hạn bất kỳ tài khoản nào liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin.

  1. Sử dụng dữ liệu cá nhân

3.1. DragonLend có thể thu thập, lưu trữ, xử lý, tiết lộ, truy cập, xem xét hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ luật bằng văn bản nào khác.

3.2. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, DragonLend có thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, bao gồm và không giới hạn ở các mục đích sau:

(a) để vận hành, quản trị bất kỳ tài khoản nào và / hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên Cổng thông tin;.

(b) để xác minh danh tính hoặc quyền hạn của đại diện khách hàng đã đăng ký của Cổng thông tin,

(c) để thực hiện hoặc trả lời các yêu cầu, câu hỏi hoặc hướng dẫn từ đại diện được xác minh hoặc ủy quyền hoặc các cá nhân khác theo quy trình bảo mật hiện tại;

(d) để tạo điều kiện giao dịch trên Cổng thông tin;

(e) để thực hiện, giám sát và phân tích hoạt động kinh doanh của DragonLend;

(f) để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ hoặc liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin;

(g) liên quan đến bất kỳ hoạt động bán, sáp nhập hoặc thay đổi tương tự nào đối với hoạt động kinh doanh của DragonLend;

(a) để tuân thủ bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào ở bất kỳ quốc gia nào; 

(b) để phát hiện, ngăn chặn và điều tra gian lận.

1.2. DragonLend cũng có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân miễn là có thể thấy cần thiết cho mục đích lưu giữ hồ sơ và cho mục đích kinh doanh riêng của mình liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin.

  1. Tiết lộ dữ liệu

4.1. Đôi khi, DragonLend cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các mục sau (dù ở trong hay ngoài Việt Nam) cho các mục đích được liệt kê ở trên:

  1.  Cho bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ vận hành, hành chính hoặc các dịch vụ khác cho DragonLend liên quan đến các hoạt động kinh doanh của DragonLend, và / hoặc Cổng thông tin;

(b) Cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được thuê bởi hoặc nhân danh DragonLend hoặc là một phần hoặc liên quan đến bất kỳ nhóm công ty nào mà DragonLend thành lập;

(c)  Cho bất kỳ người được chuyển nhượng thực tế hoặc được đề xuất nào của DragonLend hoặc người nhận chuyển nhượng quyền DragonLend, đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của tài sản hoặc doanh nghiệp của DragonLend; và

 

(d)  Cho bất kỳ phòng tín dụng nào cũng như các thành viên của phòng tín dụng đó và các bên thứ ba khác có liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin (ví dụ: ngân hàng, trung gian tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, đại lý ký quỹ và các nền tảng P2P khác).

4.2. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, DragonLend có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà DragonLend có nghĩa vụ hoặc yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ luật hiện hành nào, bao gồm tiết lộ cho tòa án, tòa án và / hoặc pháp lý, thuế, pháp lý và các cơ quan chính phủ.

  1. Truy cập và chỉnh sửa; sửa đổi và cập nhật

5.1. Bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân do DragonLend nắm giữ. Để làm như vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi (tại info@dragonlend.vn)

5.2. DragonLend có quyền tính phí như đã đưa ra, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, được coi là phù hợp cho việc cấp quyền truy cập đó và sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

5.3. Chính sách bảo mật này có thể được DragonLend sửa đổi và cập nhật theo thời gian. Mọi sửa đổi hoặc cập nhật như vậy sẽ được cung cấp trên Cổng thông tin. Tất cả các thông tin liên lạc, giao dịch và giao dịch với DragonLend sẽ phải tuân theo phiên bản mới nhất của chính sách này có hiệu lực vào thời điểm thích hợp.