Điều khoản

Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2019

Các Điều khoản sử dụng sau đây (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) điều chỉnh việc sử dụng Dragonlend.vn (sau đây gọi là “trang web”) và / hoặc bất kỳ dịch vụ nào (sau đây gọi là “Dịch vụ”) được cung cấp bởi Dragon Wave Limited (DragonLend) trên trang web, bao gồm việc sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu nào của Trang web và trên bất kỳ nơi đăng tải rộng rãi trên trang web (Khu vực công cộng). Bằng cách truy cập trang web và / hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, bạn cần ngừng việc truy cập trang web và / hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến được cung cấp bởi trang web này.

Toàn quyền sử dụng thông tin

Tất cả thông tin (sau đây gọi là “Thông tin trực tuyến”) được đăng trên trang web có thể thay đổi hoặc xóa mà không cần thông báo trước. DragonLend có thể thay đổi các tài liệu, sản phẩm, tính năng và dịch vụ có sẵn tại trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn không được sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Những mục đích này bao gồm nhưng không giới hạn bởi: phân phối (điện tử hoặc cách khác);bán lại; hoặc là hiển thị, vv

Thông tin và tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua Trang web này được cung cấp trên một cơ sở dữ liệu và là cơ sở có sẵn và có tính chất chung chưa được xác minh, xem xét hoặc đánh giá và đảm bảo bởi DragonLend cho các liên quan đến việc tạo ra bất kỳ quyết định đầu tư, kinh doanh, tài chính hoặc thương mại. Thông tin và tài liệu này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp mọi lúc và có được xác minh độc lập về thông tin và tài liệu trong tài liệu này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào.

DragonLend không đảm bảo tính trung thực, chính xác, đầy đủ, đầy đủ hoặc hợp lý của thông tin và tài liệu có trong trang web này và từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào, hoặc thiếu sót từ thông tin và tài liệu đó. Không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, ngụ ý, rõ ràng hoặc theo luật định (bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm quyền sở hữu, tính thương mại, chất lượng thỏa đáng, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, phù hợp cho một mục đích cụ thể và tự do khỏi virus máy tính và khác mã độc), được cung cấp cùng với thông tin và tài liệu đó hoặc Trang web này nói chung.

Trong mọi trường hợp, DragonLend sẽ không chịu trách nhiệm cho dù hình thức hành động đối với bất kỳ lỗi nào về hiệu năng, hệ thống, máy chủ hoặc lỗi kết nối, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, vi phạm bảo mật, virus máy tính, mã độc, tham nhũng, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, lỗi truyền hoặc không có quyền truy cập liên quan đến việc bạn truy cập Trang web này và / hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngay cả khi DragonLend đã được thông báo về khả năng sử dụng trang web