DO YOU WANT TO BECOME DRAGONLEND'S CUSTOMER
TO RECEIVE MORE LOAN FROM BANKS?

Sign Up Now

Become a DragonLend customer
to be offered better loans from banks

Your business wants to apply for loan from bank but afraid that your business is small and medium-sized. Low revenue will face with many difficulties in applying directly for loans from banks. If you are wondering about these problems, please read the information below and be ready to become a DragonLend customer.

Necessary conditions to become DragonLend customer

Vietnamese citizen
Vietnamese citizen

DragonLend customers have to be Vietnamese citizens. We would like to support all Vietnamese enterprises to resolve their financial issues and develop their business.

20 - 55 years-old
20 - 55 years-old

To become a customer and receive financial support from DragonLend your age need to be from 20 to 55.

Minimum revenue of 2 billion
Minimum revenue of 2 billion

As long as your business has minimum revenue of 2 billion VND / year, you can receive an unsecured loan from bank. The more stable revenue and the more detailed your proof of income, the better offered loan from bank for your business.

Required documents

Required documents
Required documents

•Tax report
• VAT paper
• Internal financial statements
• Bank statements from corporate account
• Enterprise Registration Paper
• ID of business owner/ legal representative

Optional documents - Make your application solid
Optional documents - Make your application solid

• Bank statements from corporate account
• Bank statements in from personal account
• VAT invoices of sales contracts to show specific income streams and customers

Đối tác tài chính

Đánh giá từ khách hàng

Nguyễn Tường Linh
Dịch vụ tài chính doanh nghiệp tốt nhất!
Nhờ DragonLend, Công ty For Kids đã tìm được một khoản vay với quy mô và kỳ hạn phù hợp với nhu cầu của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Nguyễn Tường Linh - CEO Công ty For Kids
Anh Đỗ Thượng Trí
Hài lòng
Vô cùng cảm ơn DragonLend đã giải quyết bài toán kinh doanh nguồn vốn kinh doanh khó nhằn của công ty chúng tôi.
Anh Đỗ Thượng Trí - BuBonFlowers
Vợ chồng anh Nguyễn Quỳnh Thanh Thiện
Dịch vụ hữu ích, chuyên nghiệp
Qua tư vấn, vợ chồng tôi nhận ra rằng mình nên chỉ tập trung vay ở một nơi để có thể quản lý tốt dòng tiền. Tôi cũng đã nhận được khoản vay vừa ý với lãi suất tốt. Cám ơn DragonLend đã giải quyết vấn đề tài chính của chúng tôi.